Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP) jest elementem dokumentacji ochrony danych. RKCP prowadzony jest przez pomiot przetwarzający. Rejestr prowadzony jest dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych oddzielnie.

Co powinien zawierać rejestr kategorii czynności przetwarzania?

Rejestr kategorii czynności przetwarzania powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiot przetwarzający oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający.
  2. Kategorie przetwarzań dokonywanych w umieniu każdego z administratorów.
  3. Gdy ma zastosowanie przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.
  4. Jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych.