Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi są zatem wszelkie informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą.

Ze względu na charakter tych danych można wyróżnić:

  1. Dane osobowe zwykłe, np.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, płeć miejsce urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek (np. zdjęcie przedstawiające daną osobę, w tym zdjęcie profilowe), nr IP.
  2. Dane osobowe szczególnych kategorii (dane osobowe wrażliwe), np.: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, informacje o nałogach.